តេស្តគំរូ​ថ្នាក់ទី៣

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨-២០១៩ នឹងត្រូវ​បញ្ចប់​ក្នុង​រយៈពេលប៉ុន្មាន​សប្ដាហ៍ខាងមុខ។ មាតាបិតា​ពិតជាសង្ឃឹមថា​ កូន​របស់ខ្លួន​នឹង​បាន​បន្តការសិក្សា​ទៅ​ថ្នាក់​បន្ទាប់។ ការបាន​ឡើង​ថ្នាក់​គឺជាជោគជ័យរបស់​កុមារ បន្ទាប់​ពី​បាន​ខិតខំសិក្សា​អស់​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​។ ការ​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ពី​កម្រិត​​ថ្នាក់​ដែល​ពួកគេ​បាន​រៀន​គឺជាជោគជ័យ​ពិតប្រាកដ។

យើងបាន​រៀប​ចំ​តេស្តវាស់​សមត្ថភាពកុមារ​លើ​មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ​សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី៣។ សៀវភៅភាសាខ្មែរ​ថ្នាក់​ទី៣ តម្រូវ​ឱ្យ​កុមារ​ចេះ​ប្រកប​ អាន​ ​សរសេរ​  និង​ប្រើ​ពាក្យប្រហែល ១០០០ ពាក្យ​តាម​រយៈ​អត្ថបទ​អំណាន​ខ្លី​ ពន្យល់​ពាក្យ​ វេវចនសព្ទ និង បដិសព្ទ។

យើងបាន​ដង​ស្រង់​ពាក្យ​ចេញ​ពី​សៀវភៅ​ភាសាខ្មែរ​ ថ្នាក់ទី៣ ដើម្បី​រៀប​ចំសំណួរ​វាយ​តម្លៃ​វាស់​សមត្ថភាព​អាន សរសេរ​ យល់ និង​ប្រើ​ប្រាស់​ពាក្យ​នីមួយៗ។ វាអាចជារបៀប​ថ្មី​ ដែល​ត្រូវ​ការ​លោកគ្រូ​អ្នក​គ្រូ និង អាណាព្យាបាល​ ពន្យល់​ និងណែនាំ​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់​មុន​នឹង​ដាក់​តេស្ត​ឱ្យ​កុមារ​ធ្វើ​។ ជួន​កាល​ពួក​គេ​ត្រូវ​​ធ្វើ​លើស​ពី​មួយ​ដង​ ដើម្បី​ដឹង​ថា​ពួក​គេ​អា​ច​ធ្វើ​បាន​ ឬ​មិន​បាន​។

លំហាត់​​ និង​សំណួរ​វាយ​តម្លៃ​សម្រាប់​រៀន​ពាក្យ​ និង​ពង្រឹងការគិត​ដែល​មាន​ទម្រង់​ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង​តេស្ត​នេះ ជាច្រើន​មាន​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​បោះ​ពុម្ព​​សង្កប្បអនុវត្តន៍។​

សូម​ចុះ​ឈ្មោះ​រៀន​ និង ធ្វើ​តេស្ត​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រនេះ។ ​


ចុច​ចុះ​ឈ្មោះ  www.sangapac.com/register

ចុច​ទីនេះ Download គំរូតេស្ត​ភាសាខ្មែរ​ថ្នាក់ទី១ជា​ pdf