អំណាន​|Reading

អត្ថបទអំណានទាំងអស់នេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពី Let's Read មករៀបចំជាកម្រិតឡើងវិញ និងសកម្មភាពសិក្សាមួយចំនួន។ ការប្រើប្រាស់អំណានទាំងនេះមិនតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់ដូចមុខវិជ្ជាដទៃនោះទេ។ យើងបានរៀបចំបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលឱ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់ជាឯកសារបង្រៀន ដែលពួកគាត់អាចគាំទ្រសិស្សបានកាន់តែដិតដល់។