លទ្ធផល​សម្រាប់ .

ចិ.

​កិ​.​ ​គិត​ ​(​សុ.ចិ.បុ.លិ.​)​​វ​.​ស​.​ ​ចិ​ន្ត​ ...

បុ.

​កិ​.​ ​សួរ​ឬ​សាកសួរ​ ​(​សុ.ចិ.បុ.លិ.​)​​វ​.​ស​.​ ​បុ​ច្ឆ​ ...

លិ.

​កិ​.​ ​កត់ត្រា​ឬ​ចម្លង​ ​(​សុ.ចិ.បុ.លិ.​)​​វ​.​ស​.​ ​លិ​ខ​ ​ ...

សុ.ចិ.ប៉ុ.លិ.

​ន​.​ ​បំណិន​សិក្សា​ដែល​អ្នក​សិក្សា​ត្រូវ​អនុវត្ត៖​ ​ស្ដាប់​,​ ​គិត​,​ ​សួរ​,​ ​កត់ត្រា​ ...

សុ.

​កិ​.​ ​ស្ដាប់​ ​(​សុ.ចិ.បុ.លិ.​)​​វ​.​ស​.​ ​សុ​ត​ ...

ចុច (.) point

​ជា​សញ្ញា​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​ចំនួន​ទសភាគ​ចំពោះ​លេខ​អារ៉ាប់​។​ តែ​សម្រាប់​លេខ​ខ្មែរ​គឺ​សម្រាប់​កាត់​ខ្ទង់ ...