ឯកសារផែនការបង្រៀន

ស្លាយបទបង្ហាញពីការ​ប្រើប្រាស់​សង្កប្ប     ( Power Point ) ( PDF )

សៀភៅពុម្ព ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៥ ក   ( PDF )

ផែនការបង្រៀនមួយមេរៀនមានច្រើនម៉ោង ភាសាខ្មែរ  ថ្នាក់ទី១  ( Word Document ) ( PDF )

កិច្ចតែងការបង្រៀន ថ្នាក់ទី១ មេរៀន៥  [គំរូផ្ទៀងផ្ទាត់]   ( PDF 

ផែនការបង្រៀនមួយមេរៀនមានច្រើនម៉ោង ភាសាខ្មែរ  ថ្នាក់ទី១  English Version ( Word Document ) ( PDF )

 សៀភៅពុម្ព ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី 

ផែនការបង្រៀនមួយមេរៀនមានច្រើនម៉ោង ភាសាខ្មែរ  ថ្នាក់ទី២ 

កិច្ចតែងការបង្រៀន ថ្នាក់ទី២ មេរៀន៥២ មេមាន់ និងកូនមាន់  (ពិភពកិច្ចតែងការបង្រៀន) [គំរូផ្ទៀងផ្ទាត់]   ( PDF

សៀភៅពុម្ព ថ្នាក់ទី៣ មេរៀនទី១ សាលាកុមារមេត្រី   ( PDF )

ផែនការបង្រៀនមួយមេរៀនមានច្រើនម៉ោង ភាសាខ្មែរ  ថ្នាក់ទី៣  ( Word Document ) ( PDF )

កិច្ចតែងការបង្រៀន ថ្នាក់ទី៣ មេរៀន១ (ពិភពកិច្ចតែងការបង្រៀន) [គំរូផ្ទៀងផ្ទាត់]   ( PDF

គំរូ​កិច្ចការផ្ទះ ថ្នាក់ទី៣ មេរៀន១  [នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា]   ( PDF