គណិតវិទ្យា​

សញ្ញាសម្គាល់​ក្នុង​សកម្មភាព​រៀនក្នុង​មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

[ * ] លំហាត់​មាន​សំណេរ​ច្រើន លំហាត់ពង្រឹង​បំណិនគិត​ និង លំហាត់ទាក់ទងនឹងចំណោទ​បញ្ហា​ប្រចាំថ្ងៃ

[ ∞ ] ចំនួន​លំហាត់ក្នុង​សកម្មភាព​នេះមិន​មាន​ដែនកំណត់ទេ យើងត្រូវ​កំណត់​ឱ្យ​សិស្ស​ធ្វើក្នុង​ចំនួន​ណា​មួយជាក់លាក់(២០ឬ៣០លំហាត់)ដើម្បី​ហ្វឹកហាត់ឱ្យស្ទាត់ជំនាញ។