ភាសាខ្មែរ​ ​មត្តេយ្យ កខគ

នៅក្នុង​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​នេះ យើង​បែងចែកជា​៣កម្រិត​មេត្តយ្យសិក្សាទៅតាម​សកម្មភាពនៃ​មេរៀន​នីមួយៗ។

មត្តេយ្យ​កម្រិត​១៖ ឱ្យកុមាររៀន ២ សកម្មភាពគឺ ១.ស្ដាប់និង​ថាតាម  និង ២.ស្ដាប់ពាក្យ និង​ជ្រើសរូប

មត្តេយ្យ​កម្រិត២៖ ឱ្យកុមាររៀន ៤ សកម្មភាពគឺ សកម្មភាពទី១ ដល់​ សកម្មភាព​ទី៤ ។

មត្តេយ្យ​កម្រិត​៣៖ ឱ្យកុមាររៀន សកម្មភាពទាំងអស់គឺ សកម្មភាពទី១ ដល់​ សកម្មភាព​ទី៨ ។