ភាសាខ្មែរ​ ថ្នាក់​ទី​៤

មេរៀនទី១ កីឡានិងល្បែងកម្សាន្ត (វេយ្យាករណ៍)

មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង (វេយ្យាករណ៍)

មេរៀនទី១០ សត្វនៅប្រទេសកម្ពុជា (វេយ្យាករណ៍)