ភាសាខ្មែរ​ ថ្នាក់​ទី​១

មេរៀនទី១០ៈ ឋ

មេរៀនទី២២ៈ ឌ + ឺ

មេរៀនទី២៣ៈ ឍ