ភាសាខ្មែរ​ ថ្នាក់​ទី​១

ចំណាំ ៖ អត្ថបទអំណានខ្លីត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ "កុមាររៀន កុមារចេះ" របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។