ការងារហត្ថការ

សង្កប្ប​ អនុវត្តន៍

ការិយាល័យ # 57ឈ ផ្លូវប៉េតុង ភូមិបូរី១០០ខ្នង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ : (855)-23-900-876, (855)-89-900-876

គេហទំព័រ : www.sangapac.com

 

 

ឱកាសការងារហត្ថការ (INTERNSHIP)

សង្កប្ប អនុវត្តន៍ជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពឯកសារសម្រាប់ជួយគ្រូ និងកុមារនៅកម្រិតបឋមសិក្សាបង្រៀន និងរៀនភាសាខ្មែរតាមអនឡាញ។ យើងបានប្រើប្រាស់សៀវភៅរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១-៣ ជាគោលដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពសិក្សាចំនួនជាង២០០០០ សកម្មភាព និងវិញ្ញាសាវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាចំនួនជិត២០០០០ សំណួរ សម្រាប់វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាតាមមេរៀន ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។

 

សព្វថ្ងៃមានអតិថិជនជាបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ និងសាលារៀនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រសង្កប្បសម្រាប់បង្រៀន និងរៀនភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣។

ភ្នាក់ងារផលិតវីដេអូ

បន្ទុកការងារ

 

  • សិក្សាទម្រង់ និងខ្លឹមសារគេហទំព័រសង្កប្ប
  • វិភាគខ្លឹមសារដើម្បីផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការសិក្សារបស់កុមារ
  • ផលិតវីដេអូខ្លីៗស្ដីពីខ្លឹមសារក្នុងគេហទំព័រសង្កប្ប
  • ផលិតវីដេអូខ្លីៗសកម្មភាពសិក្សារបស់កុមារជាលក្ខណៈបុគ្គល និងក្នុងថ្នាក់រៀន
  • ថតវីដេអូជាស៊េរីស្តីពីការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាកម្រិតបឋមសិក្សា

 

លក្ខខណ្ឌ

 

  • មានចំណាប់អារម្មណ៍លើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់បង្រៀន និងរៀន
  • មានចំណាប់អារម្មណ៍លើសកម្មភាពបង្រៀន និងរៀន
  • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ
  • មានសុចរិតភាព និងការទទួលខុសត្រូវ

 

ប្រភេទការងារ

  • ការងារក្រៅម៉ោង

 

សម្រាប់អ្នកចាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេស និស្សិតដែលកំពុងរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប និងរូបថត ៤x៦ និងច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាបណ្ណមួយសន្លឹក ទៅ Sangapac.Anuwat@gmail.com​​ ។ បេក្ខជនឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសនៅជុំទី១នឹងត្រូវហៅមកសម្ភាស។