តើត្រូវ​បង់ប្រាក់សម្រាប់ប្រើ​សេវាយ៉ាង​ដូចម្ដេច?

បន្ទាប់ពីបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវរួចរាល់ហើយ អ្នកមានជម្រើសបី​ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាក្រុមហ៊ុនសង្កប្ប អនុវត្តន៍។

  1. បង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល៣ខែ ចំនួន១០ដុល្លារ។
  2. បង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល៦ខែ ចំនួន១៥ដុល្លារ។
  3. បង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល១ឆ្នាំ ចំនួន២០ដុល្លារ។

ការ​បញ្ចូល​ប្រាក់​មា​ន​ ២ របៀប៖

១- ការបង់ប្រាក់ត្រូវធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តតាមរយៈធនាគារវីង។

   

    ប្រសិនអ្នកមិនមានគណនីធនាគារវីងទេ បង្កើតគណនីវីង​តាមទូរសព្ទដៃ  ឬអ្នក​អាច​ជ្រើសរើស ​របៀបទី ២

   ក- ចុចលើ​ឈ្មោះអ្នក​ប្រើប្រាស់  

   ខ-ចុចលើ​ បញ្ចូលប្រាក់

   គ-ជ្រើសរើស​របៀបបង់ប្រាក់តាម វីង

   ឃ-ជ្រើសរើសរយៈពេល

   ង-ចុច បញ្ចូនដើម្បី​បន្តប្រតិបត្តិការ។

 បន្ទាប់ពីចុច អ្នក​នឹងឃើញ​ផ្ទាំង​ប្រតិបត្តិការរបស់ គណនីវីង ។ 

   ពិនិត្យចំនួន​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បង់ (សូម​មើល​ក្នុង​រង្វង់ពណ៌ទឹកក្រូច​នៃ​រូប​ខាងក្រោម)។

    1 -បញ្ចូលលេខគណនីវីង​របស់អ្នក។ (លេខគណនីវីង​មាន ប្រាំបីខ្ទង់។)

    2 -បញ្ចូល​ឆ្នាំ​កំណើត​របស់អ្នក។ (ឆ្នាំ​កំណើតដែល​ចុះឈ្មោះជាមួយ​គណនីវីងនេះ)

    3 -ចុច      Next      ដើម្បី​បន្ត​ប្រតិបត្តិការ។ 


បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង       Next        អ្នកនឹងឃើញមាន​ប្រអប់ PIN មួយនៅក្នុង​ផ្ទាំង​ដដែលនេះ។​

  4 -បញ្ចូល​លេខកូដសម្ងាត់ (PIN) របស់អ្នក។ កូដសម្ងាត់ (PIN) មាន​ ៤ ខ្ទង់ ។

  5 -ចុចលើប៊ូតុង        PAY   NOW         ដើម្បីបង់ប្រាក់។ 


ចប់ប្រតិបត្តិការអ្នក​នឹងឃើញសារ​ជា​អក្សរអង់គ្លេស​លោតបង្ហាញផ្នែកខាងលើ​គេ​បង្អស់ "Payment is successfull."

 

២-ស្នើសុំបើកដោយផ្ទាល់ពីសហការីយើង។

    1 -ទាក់​ទងមកយើង​តាម​លេខទូរសព្ទ 089 900876  

    2 -ប្រាប់ ឈ្មោះអ្នក​ប្រើប្រាស់លេខ​ទូរសព្ទ​ ដែល​បានចុះឈ្មោះ​ជាមួយគណនីសង្កប្ប 

        និងប្រាប់​ចំនួនរយៈពេលដែលត្រូវ​ការ​ ( ១ខែ  ៣ខែ  ៦ខែ  ឬ ១ឆ្នាំ )

    3 -ធ្វើការ​វេរប្រាក់​តាមគណនីធនាគារ ឬភ្នាក់ងារ​វេរលុយផ្សេងៗ 

​    4 -នៅ​ពេល​ទទួលបានថ្លៃសេវាហើយ  សហការីនឹង​បើកដំណើរការជូន​ភ្លាមៗ​

 សម្គាល់   ​ សូមវេរ​ប្រាក់មក​យើងខ្ញុំតាម​ភ្នាក់ងារវេរលុយផ្សេងៗមកទូរសព្ទ 089​ 900 876 ។  ឬ 

គណនីធនាគារអេស៊ីលីដារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់
 គណនីលេខ / Account Number:  36000235255213
        ឈ្មោះ  / Account Name:      SANGAPAC ANUWAT

គណនីធនាគារ ABA

លេខគណនី៖  004 583 468

ឈ្មោះ​គណនី៖  Sangapac Anuwat
 

 

យើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យ ក្នុងករណីមានការយឺតយ៉ាវដោយអចេតនា។ ថ្លៃសេវាដែលបង់រួចហើយមិនអាចប្ដូរយកប្រាក់វិញនោះទេ។

ចំនួនប្រាក់ដែលត្រូវបង់ប្រែប្រួលទៅតាមចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ និងចំនួនមុខវិជ្ជា។