តេស្តភាសាខ្មែរកម្រិតដំបូង (EGRA)

សូម​កំណត់​ចំណាំលទ្ធផលនិង​កម្រិត​មេរៀន​ដែល​ត្រូវ​រៀនថ្នាក់ទី

 ០% - ៣០% សិស្ស​ត្រូវ​រៀន ព្យញ្ជនៈផ្សំស្រៈ ត្រង់​មេរៀនទី ដល់​ មេរៀន​ទី៤០ 

៣២% - ៥០% សិស្ស​ត្រូវ​រៀន ព្យញ្ជនៈប្រកប ត្រង់​មេរៀនទី៤២ ដល់​ មេរៀនទី៦៦

៥២% - ៧០% សិស្ស​ត្រូវ​រៀន ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ត្រង់មេរៀនទី៦៨ ដល់ មេរៀនទី៩៤

៧២% - ៨០% សិស្ស​ត្រូវ​រៀន  ព្យាង្គតម្រួត ត្រង់មេរៀនទី៩៥ ដល់ មេរៀនទី១០២

៨០% - ១០០% សិស្ស​អាច​ចូលរៀន​ថ្នាក់​ទី២ បាន​ ។

ចុចប៊ូតុងខាងក្រោម​ដើម្បីធ្វើតេស្ត។

 

តេស្តភាសាខ្មែរកម្រិត​ដំបូង​-ថ្នាក់ទី១

   


សូម​កំណត់​ចំណាំលទ្ធផលនិង​កម្រិត​ថ្នាក់ទី ឬ ថ្នាក់ទី

តិចជាង៣០% រៀនថ្នាក់ទី

តិចជាង៥០% រៀនថ្នាក់ទី

តិចជាង៨០% រៀនថ្នាក់ទី

ចុចប៊ូតុងខាងក្រោម​ដើម្បីធ្វើតេស្ត។