សទ្ទានុក្រម

អា.​និ​.​ ​អនិយត​សព្វនាម​ ​ប្រាប់​សេចក្ដី​មិនទាន់​ជាក់លាក់​ ​​ទៅផ្ទះ​ណា​ក៏បាន​ ...

​កិ​.​ ​និយាយ​កំណត់​វេលា​នឹង​ជួបគ្នា​ ...

​កិ​.​ ​លែង​មានចិត្តចង់​ធ្វើ​បន្ត​ទៀត​​វ​.​ស​.​ ​ណាយចិត្ត​,​ ​ធុញទ្រាន់​,​ ​ជិនណាយ​ ...

​កិ​.វិ.​ ​ដែល​ច្រើន​ឬ​ខ្លាំង​ ​​ក្រ​ខ្លាំង​ណាស់​​វ​.​ស​.​ ​លើសលុប​,​ ​ខ្លាំង​,​ ​ក្រៃ​,​ ​ពេក​​ប​.​ស​.​ ​តូច​,​ ​តិចតួច​,​ ​បន្តិច​ ...

​គុ​.​ ​ទីទៃ​ពី​ទូលាយ​​វ​.​ស​.​ ​តឹង​,​ ​រឹង​,​ ​ចង្អៀត​,​ ​ហាប់​​ប​.​ស​.​ ​ធូរ​,​ ​ទូលាយ​,​ ​រលុង​ ...

​កិ​.វិ.​ ​ដែល​មាន​មនុស្ស​ច្រើន​នៅ​កុំ​គ្នា​​វ​.​ស​.​ ​កកកុញ​,​ ​ជុំជិត​,​ ​តាន់តាប់​​ប​.​ស​.​ ​បន្តិចបន្តួច​,​ ​តិចតួច​ ...

​កិ​.​ ​នាំ​ឱ្យធ្វើ​ដោយ​ការ​ពន្យល់​ប្រាប់​​វ​.​ស​.​ ​បង្ហាញ​,​ ​បំភ្លឺ​,​ ​ពន្យល់​,​ ​ប្រាប់​ ...

​គុ​.​ ​តែលតោល​គ្មាន​ទីពឹង​ពាក់​ ...