ទំនាក់​ទំ​នង​

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ៥៧ឈ ផ្លូវ​បេតុង ភូមិបូរី១០០ខ្នង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ 
Address: #57I , Plov Betong (concrete road), Phum Borey Mouy Roy Khnorng, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh city, Cambodia.
Email: info@sangapac.com
Tel: 089 900 876 / 023 900 876

ផ្ញើ​សារ​មក​កាន់​យើង​

Sangaphac Anuwat
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះ៥៧ឈ ផ្លូវ​បេតុង ភូមិបូរី១០០ខ្នង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។
Email: info@sangapac.com
Tel: 089 900 876 / 023 900 876