សៀវភៅ


តោះយើងរាប់ជើង!

តោះយើងរាប់ជើង!

មើលសៀវភៅ ...

ណាវី និងបូរ៉ា

ណាវី និងបូរ៉ា

មើលសៀវភៅ ...

ទិញអីវ៉ាន់

ទិញអីវ៉ាន់

មើលសៀវភៅ ...

ពួកគេចេះរាំ

ពួកគេចេះរាំ

មើលសៀវភៅ ...

លលក

លលក

មើលសៀវភៅ ...

នេះជាពូសំ

នេះជាពូសំ

មើលសៀវភៅ ...

យើងទៅលេងសៀមរាប

យើងទៅលេងសៀមរាប

មើលសៀវភៅ ...

ពួកគេទៅវាល

ពួកគេទៅវាល

មើលសៀវភៅ ...

តើពួកគេទៅណា?

តើពួកគេទៅណា?

មើលសៀវភៅ ...