លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រើគេហទំព័រសង្កប្ប​សម្រាប់​ការបង្រៀននិង​រៀន​ភាសាខ្មែរនៅ​តាមសាលាបឋមសិក្សា

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ទទួលស្គាល់និង​អនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រើគេហទំព័រសង្កប្ប​សម្រាប់​ការបង្រៀននិង​រៀន​ភាសាខ្មែរនៅ​តាមសាលាបឋមសិក្សា។​​​  ​​​​​​​         ​​​​​​​    ​​   ​   ​    ​​​​​​​​​​